DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN VĂN THIẾT Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
2 NGUYỄN VAN ĐÔNG Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
3 PHẠM VĂN THÁI Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
4 BA THỊ XUÂN HOA Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
5 PHẠM THANH QUYỀN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
6 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
7 HUỲNH THỊ SEN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
8 LÊ THỊ ĐÁ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
9 NGUYỄN THỊ KIM ANH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
10 NGUYỄN THỊ BÉ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
11 đỗ văn tẩn Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
12 LÊ DUY BẢO Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
13 NGUYỄN THỊ CẦM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
14 ĐẶNG HUỲNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
15 NGUYỄN THẾ PHONG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
16 LÊ VĂN ĐỒNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
17 ĐÀO THỊ LONG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
18 NGUYỄN ON Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
19 ĐẶNG THỊ HƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
20 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
21 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
22 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
23 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
24 HUỲNH TRANG Lĩnh vực đất đai UBND huyện Đức Phổ
25 TRẦN THỊ BY Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ
26 VÕ VĂN TỰ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
27 ĐINH TRỌNG THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
28 VÕ THỊ HỒNG VI Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
29 LÊ VĂN ANH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
30 VÕ VĂN DŨNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ