DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
82 NGUYỄN MINH TÂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
83 NGUYỄN TẤN TRUNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
84 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
85 NGUYỄN THANH TÙNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
86 NGUYỄN THỊ THƯ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
87 LÊ THỊ SỶ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
88 ĐỖ THỊ THANH PHƯỢNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
89 NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
90 NGUYỄN HƯNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ