DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 ĐINH VĂN NHƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
72 ĐINH VĂN NHƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
73 NGUYỄN TẤN LÂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
74 NGUYỄN THỊ YÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
75 NGUYỄN TẤN DŨNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
76 LÊ VĂN MAI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
77 PHẠM THỊ NGỌC HẠNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
78 PHẠM THÁI TOÀN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
79 HUỲNH THANH CHÍN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
80 PHAN VĂN DƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ