DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
61 TRẦN HAY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
62 NGUYỄN THỊ THU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
63 HUỲNH HIÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
64 HUỲNH TRỌNG HÓA Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
65 LÊ THỊ MINH HẢI Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ
66 NGUYỄN THƯ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
67 TRẦN VĂN SƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
68 LÊ TRẦN HOÀI TƯỞNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
69 ĐINH XUÂN THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
70 ĐINH XUÂN BÌNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ