DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 HỒ TẤN PHÁT Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
52 ĐẶNG VĂN ĐỒNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
53 LƯƠNG THỊ NĂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
54 LÊ THANH CHIẾN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
55 NGUYỄN TẤN TRUYỀN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
56 NGUYỄN LONG TIN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
57 PHẠM THỊ TẨY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
58 TRẦN TÙNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
59 LÊ TẤN CHỌN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
60 HUỲNH THỌ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ