DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 NGUYỄN CƯỜNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
32 NGUYỄN HOÀI TẤN Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
33 LÊ MINH KHA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
34 HỒ VĂN SĨ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
35 HỒ NGỌC THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
36 VÕ NGỌC TRƯỜNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
37 NGUYỄN SANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
38 DƯƠNG HIỂN THỌ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
39 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
40 TRẦN THỊ KIM CÚC Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ