DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 HUỲNH QUANG TẤN Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
22 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
23 NGUYỄN THÀNH SỰ Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng UBND thị xã Đức Phổ
24 HUỲNH TRANG Lĩnh vực đất đai UBND huyện Đức Phổ
25 TRẦN THỊ BY Lĩnh vực hộ tịch UBND thị xã Đức Phổ
26 VÕ VĂN TỰ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
27 ĐINH TRỌNG THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
28 VÕ THỊ HỒNG VI Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
29 LÊ VĂN ANH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
30 VÕ VĂN DŨNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ