DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
2801 TRẦN VĂN ĐƯỢC Lĩnh vực đất đai UBND huyện Đức Phổ
2802 HUỲNH VĂN THÀNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2803 NGUYỄN THU THỊ NGA Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2804 ĐẶNG VĂN ĐÔ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2805 NGUYỄN NGỌC TRINH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2806 NGUYỄN VĂN NHÂM Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2807 LÊ TIẾNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2808 TRẦN THỊ HUỆ Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND huyện Đức Phổ
2809 LÊ THỊ XÍ Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND huyện Đức Phổ
2810 TRƯƠNG HOÀNG KIÊN Lĩnh vực đất đai UBND huyện Đức Phổ