DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
171 NGUYỄN XUÂN VIÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
172 Lê Thị Xuân Phụng Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
173 HUỲNH TẤN CƯỜNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
174 NGỤY NGỌC TÍNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
175 PHẠM VĂN QUYẾT Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
176 PHẠM THỊ TRỠ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
177 TRẦN THỊ BÍCH TÂM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
178 PHẠM VĂN TUÂN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
179 TRẦN VĂN TỊNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
180 PHẠM VĂN TUÂN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ