DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 CAO THỊ TÂM Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
152 NGUYỄN VĂN ĐỨC Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
153 HUỲNH TẤN HẬU Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
154 NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
155 NGUYỄN NGỌC THỐNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
156 PHAN VĂN NHIỄM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
157 NGUYỄN XUÂN VIÊN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
158 VÕ NGỌC SỰ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
159 VÕ NGỌC SỰ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
160 VÕ NGỌC SỰ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ