DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
141 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
142 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
143 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
144 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
145 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
146 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
147 NGÔ VŨ LONG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
148 ngô thị lại Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
149 NGÔ VŨ LONG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
150 LÊ QUANG ĐỔNG Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ