DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
131 TRẦN THỊ TÚ LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
132 TRẦN THỊ TÚ LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
133 TRẦN THỊ TÚ LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
134 TRẦN THỊ TÚ LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
135 TRẦN THỊ TÚ LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
136 VÕ THỊ BÍCH VÂN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
137 NGUYỄN VĂN SƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
138 NGUYỄN VĂN SƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
139 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
140 HUỲNH TÁM Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ