DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
121 HỒ VĂN LÂU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
122 HỒ VĂN LÂU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
123 HỒ VĂN LÂU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
124 TRƯƠNG THANH CHUNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
125 TRƯƠNG THANH CHUNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
126 ĐẶNG THỊ MƯỜI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
127 TRẦN NGỌC TUẤN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
128 NGUYỄN VĂN SƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
129 NGUYỄN VĂN SƠN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
130 ĐÀO THÁI HÒA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ