DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
111 TRƯƠNG THANH CHUNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
112 LÊ THỊ ĐÔI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
113 NGUYỄN HỮU LANG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
114 NGUYỄN HỮU LANG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
115 NGUYỄN HỮU LANG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
116 NGUYỄN HỮU LANG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
117 HUỲNH TRẦN NGÃNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
118 HUỲNH TRẦN NGÃNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
119 HUỲNH TRẦN NGÃNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
120 HUỲNH TRẦN NGÃNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ