DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 NGUYỄN GA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
102 HUỲNH MINH DƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
103 VÕ THỊ NGHIÊU Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
104 NGUYỄN RỪNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
105 NGUYỄN THỊ CỌNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
106 NGUYỄN TẤN DŨNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
107 NGUYỄN VĂN NHA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
108 HUỲNH THỊ TẶNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
109 LÊ THỊ HỒNG LAN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
110 LÊ MINH PHÚC Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ