DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 UBND PHƯỜNG PHỔ THẠNH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
92 VÕ THỊ KIM ANH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
93 TRỊNH THỊ THÚY LY Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ
94 NGUYỄN LÊ HỒNG NHẬT Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
95 HUỲNH QUANG TOÀN Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
96 PHẠM VĂN THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
97 NGUYỄN THỊ HUỆ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
98 NGUYỄN THỊ ĐỐI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
99 NGUYỄN PHÚC Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
100 HUỲNH THỊ THU PHƯƠNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ