DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN VĂN THIẾT Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
2 NGUYỄN VAN ĐÔNG Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
3 PHẠM VĂN THÁI Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
4 BA THỊ XUÂN HOA Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
5 PHẠM THANH QUYỀN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
6 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
7 HUỲNH THỊ SEN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
8 LÊ THỊ ĐÁ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
9 NGUYỄN THỊ KIM ANH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
10 NGUYỄN THỊ BÉ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ