DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 THÁI LÝ DẬY Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
2 ĐỖ VĂN LÊ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
3 HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
4 TRẦN VĂN THANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
5 NGUYỄN THỊ ĐỀ THÀNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
6 PHAN THỊ MỸ HIỆP Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
7 TRỊNH VĂN KHÁNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
8 NGUYỄN THANH NGHI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
9 UBND XÃ PHỔ KHÁNH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
10 HUỲNH THỊ BÍCH THUẬN Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh UBND thị xã Đức Phổ