DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN VĂN THIẾT Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
2 NGUYỄN VAN ĐÔNG Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
3 PHẠM VĂN THÁI Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
4 BA THỊ XUÂN HOA Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
5 PHẠM THANH QUYỀN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
6 NGUYỄN CÔNG ĐỨC Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
7 HUỲNH THỊ SEN Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
8 LÊ THỊ ĐÁ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
9 NGUYỄN THỊ KIM ANH Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
10 NGUYỄN THỊ BÉ Lĩnh vực xây dựng UBND thị xã Đức Phổ
'); newWin.document.close(); setTimeout(function(){newWin.close();},10); } function _fontendportlet_WAR_thongbaoappportlet_showPopup(url) { openDialogCustom(url, "upload_file_popup", "Chi tiết hồ sơ"); } function showPopup33(url) { AUI().use('aui-io-plugin-deprecated', 'aui-io-request', 'liferay-util-window', function(A) { var dialog = Liferay.Util.Window.getWindow({ dialog: { centered: true, constrain2view: true, cssClass: 'citizen-popup-css', modal: true, resizable: true, destroyOnClose:true, destroyOnHide:true, width:800, height:600, after: { destroy: function(event) { // console.log("function which will call after close the dialog"); // Liferay.Portlet.refresh(A.one('#p_p_id"+renderResponse.getNamespace()+"')); }, }, }, id : 'upload_file_popup' }).plug(A.Plugin.IO, { autoLoad: false }).render(); dialog.show(); dialog.titleNode.html("Chi tiết hồ sơ"); dialog.io.set('uri', url); dialog.io.start(); }); }