DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ TRUNG THỌ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
2 HUỲNH THỊ ÁNH NGUYỆT Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
3 ĐỖ THỊ NGON Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
4 ĐẶNG HUỲNH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
5 TÔ VĂN LỄ Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
6 ĐỒNG TUI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
7 HUỲNH TRẦN BÌNH Lĩnh vực đăng kí biện pháp bảo đảm UBND thị xã Đức Phổ
8 DƯƠNG QUANG TƯƠI Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
9 NGUYỄN CHANH Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ
10 PHẠM NGỌC KHOA Lĩnh vực đất đai UBND thị xã Đức Phổ